WSJ logo
Forbes logo
Fox News logo
Bloomberg logo
Los Angeles Times logo
The Epoch Times logo
Telemundo logo
NY Post logo
NBC logo
Daily Beast logo
USA Today logo
Miami Herald logo
CNBC logo
Dallas News logo

Contact (Tagalog)

Welcome sa Oberheiden P.C.

Serbisyo para sa Nationwide Federal Criminal Defense at Litigation

Ang Oberheiden P.C. ay isang law firm na nakabase sa Estados Unidos na may malaking karanasan sa pederal at internasyonal na batas. Marami sa mga kaanib nating abugado ang galing mula sa mga nangungunang posisyon sa loob ng U.S. Justice Department at nag-aalok sa mga lokal at internasyonal na mga kliyente ng parehong mahalagang kaalaman sa pamahalaan at mga kasanayan sa paglilitis.

  • Dating Kagawaran ng mga Abogado ng Hustisya sa U.S.
  • Dating Espesyal na Ahente ng FBI, OIG, IRS, DEA
  • Bihasang Taga-payo ng Pagsubok at Paglilitis

Kung ikaw ay naghahanap ng epektibong proteksyon, para sa mga abogado na may ipinapakitang magandang talaan, para sa isang law firm na may reputasyon at lakas upang makamit ang iyong mga layunin — ikaw ay nasa tamang kumpanya. Mga kliyente mula sa buong Estados Unidos at mula sa maraming dayuhang bansa ay nilapitan kami upang protektahan ang kanilang mga interes. Mayroon pagkakaiba – iba sa aming pagsasanay, nagtutuon tayo sa sumusunod na mga aspeto ng batas.

  • Pederal na Depensa sa Kriminal at Pagsubok
  • Pagsisiyasat ng Gobyerno
  • U.S. at Internasyonal na Paglilitis
  • Pagsunod sa Korporasyon

Wala nang mas dadali pa sa pakikipag-ugnayan sa amin. Mag-ukol ng pagkakataon ngayon na kausapin si Dr. Nick Oberheiden at ang kanyang team — nang sarilinan at walang bayad — upang pag-usapan ang inyong sitwasyon at alalahanin. Tiwala kami na tutulutan tayo ng aming karanasan at track record na maisakatuparan ang inyong mga mithiin.

If you are under
investigation
you should contact us today

Contact the Experienced Attorneys of Oberheiden, P.C. Now for a Confidential Consultation

Contact Us Now